Top

PIC Trainer

سیستم آموزشی میکروکنترولرهای PIC با استفاده ازمیکروکنترولــر PIC16C84دارای نرم افزاربرنامه ریزی میکروکنترولرهای MPASM PIC وشامل 12آزمایش پیش بینی شده دربوردساختFLIGHT انگلستـان


قیمت: 0 تومان

توضیحات